Kiểm toán viên độc lập xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm:

Kiểm toán viên độc lập xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm:

A. Xác định nội dung, thời gian, phạm vi của công việc kiểm toán

B. Đánh giá kết quả của công việc quản lý

C. Duy trì một thái độ độc lập đối với vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán

D. 3 câu trên đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng