Kiểm toán viên độc lập thuộc:

Kiểm toán viên độc lập thuộc:

A. Kiểm toán độc lập.

B. Kiểm toán nhà nước.

C. Kiểm toán nội bộ.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng