Kiểm toán viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin của thân chủ, chủ yếu là do:

Kiểm toán viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin của thân chủ, chủ yếu là do:

A. Đạo đức nghề nghiệp

B. Do luật pháp quy định

C. Do hợp đồng kiểm toán quy định

D. 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng