Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:

Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:

A. Chính phủ.

B. Tòa án.

C. Quốc hội.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng