Kiểm thử tích hợp bottom-up có những thuận lợi chính:

Kiểm thử tích hợp bottom-up có những thuận lợi chính:

A. Những điểm quyết định chính được kiểm thử sớm

B. Không có những driver cần được viết

C. Không có những stub (nhánh) cần phải viết

D. Không đòi hỏi kiểm thử hồi quy (regression)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: