Kiểm thử lặp là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case:

Kiểm thử lặp là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case:

A. Dựa vào kiểm thử đường cơ bản

B. Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm

C. Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến

D. Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: