Kiểm thử Black-box cố gắng tìm ra những lỗi:

Kiểm thử Black-box cố gắng tìm ra những lỗi:

A. Chức năng không đầy đủ hay không đúng

B. Những lỗi giao diện

C. Những lỗi thực thi

D. Tất cả mục trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: