Kiểm kê tài sản bất thường ở xã không bao gồm những trường hợp nào sau đây?

Kiểm kê tài sản bất thường ở xã không bao gồm những trường hợp nào sau đây?

A. Xảy ra hỏa hoạt, lũ lụt

B. Vào cuối kỳ kế toán năm

C. Sát nhập, chia tách đơn vị

D. Đánh giá lại TS theo quyết định của Nhà nước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng