Kích thước của mảng là:

Kích thước của mảng là:

A. Số phần tử tối đa của mảng.

B. Kích thước bộ nhớ sẽ cấp phát cho mảng.

C. Cả hai câu trên đểu đúng.

D. Cả hai câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: