Kích thước của dữ liệu kiểu char là bao nhiêu byte?

Kích thước của dữ liệu kiểu char là bao nhiêu byte?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: