Kích thước của biến con trỏ là:

Kích thước của biến con trỏ là:

A. 1 Byte

B. 2 Byte

C. 3 Byte

D. Không có đáp án nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: