Kiểu dữ liệu int( kiểu số nguyên) có thể xử lí số nguyên nằm trong khoảng nào

Kiểu dữ liệu int( kiểu số nguyên) có thể xử lí số nguyên nằm trong khoảng nào

A. 0…255

B. -32768…32767

C. -128…127

D. 0…65535

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: