Kiểm toán vốn bằng tiền không nhằm mục đích nào:

Kiểm toán vốn bằng tiền không nhằm mục đích nào:

A. Xác định tổng số vốn bằng tiền của đơn vị;

B. Đảm bảo tính trung thực, hợp lí của các khoản mục vốn bằng tiền trên các Báo cáo tài chính.

C. Tính hiệu lực của kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền…

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng