Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:

Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:

A. Tuân thủ.

B. Báo cáo tài chính.

C. Hoạt động.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng