Kiểm thử tích hợp Top-down có thuận lợi chính là:

Kiểm thử tích hợp Top-down có thuận lợi chính là:

A. Những module mức thấp không bao giờ cần kiểm thử

B. Những điểm quyết định chính được kiểm thử sớm

C. Không có những stub cần phải viết

D. Không có mục nào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: