Kiểm soát quản lý thuộc loại kiểm soát nào?

Kiểm soát quản lý thuộc loại kiểm soát nào?

A. Kiểm soát trực tiếp.

B. Kiểm soát tổng quát.

C. Kiểm soát xử lý.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng