Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Đơn vị vay nợ gặp thiên tai, tuy còn trong hạn nợ nhưng được đơn vị cho vay đồng ý khoanh nợ chờ xử lí, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Đơn vị vay nợ gặp thiên tai, tuy còn trong hạn nợ nhưng được đơn vị cho vay đồng ý khoanh nợ chờ xử lí, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 313(3): 50.000 / Có TK 313(1): 50.000

B. Nợ TK 311: 50.000 / Có TK 313(1): 50.000

C. Nợ TK 313(3): 50.000 / Có TK 311: 50.000

D. Nợ TK 338(8): 50.000 / Có TK 313(1): 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000.Xuất tiền mặt cho vay theo, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000.Xuất tiền mặt cho vay theo, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 338(8): 50.000 / Có TK 111: 50.000

B. Nợ TK 312: 50.000 / Có TK 111: 50.000

C. Nợ TK 311: 50.000 / Có TK 111: 50.000

D. Nợ TK 313(1): 50.000 / Có TK 111: 50.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Cấp trên cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Cấp trên cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 336: 50.000 / Có TK 111: 50.000

B. Nợ TK 341: 50.000 / Có TK 111: 50.000

C. Nợ TK 312: 50.000 / Có TK 111: 50.000

D. Nợ TK 112: 50.000 / Có TK 111:50.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Kế toán phản ánh giảm TSCĐ:

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Kế toán phản ánh giảm TSCĐ:

A. Nợ TK 311(8): 40.000 / Có TK 214: 60.000 / Có TK 211: 100.000

B. Nợ TK 466: 40.000 / Có TK 211: 40.000

C. Nợ TK 138(1): 40.000 / Nợ TK 214: 60.000 / Có TK 211: 100.000

D. Nợ TK 466: 40.000 / Nợ TK 214: 60.000 / Có TK 211: 100.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Kế tón phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ bị thiếu phải thu hồi 40.000:

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Kế tón phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ bị thiếu phải thu hồi 40.000:

A. Nợ TK 311(8): 40.000 / Có TK 511(8): 40.000

B. Nợ Tk 311(1):40.000 / Có TK 511(8): 40.000

C. Nợ TK 138(8): 40.000 / Có TK 511(8): 40.000

D. Nợ TK 138(1): 40.000 / Có TK 511(8): 40.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Xuất tiền mặt tạm ứng cho ông B đi công tác, số tiền 4.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ hữu hình được đầu tư bằng vốn NSNN, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn lũy kế 60.000. Xuất tiền mặt tạm ứng cho ông B đi công tác, số tiền 4.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 334: 4.000 / Có TK 111: 4.000

B. Nợ TK 311(8): 4.000 / Có TK 111: 4.000

C. Nợ Tk 312(B): 4.000 / Có TK 111: 4.000

D. Nợ TK 336: 4.000/ Có TK 111: 4.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng