Kí hiệu nào là con trỏ của phẩn tử thứ 3 của màng a có 4 kí tự:

Kí hiệu nào là con trỏ của phẩn tử thứ 3 của màng a có 4 kí tự:

A. *(a+3);

B. *(a+2);

C. *a+3;

D. *(a+4);

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: