Khuôn dạng Frame tổng quát của giao thức BSC/Basic Mode như sau:

Khuôn dạng Frame tổng quát của giao thức BSC/Basic Mode như sau:

A. SOH HEADER STX … Text … ETX/ETB BCC

B. SOH HEADER EOH STX … Text … ETX BCC

C. SOH HEADER STX … Text … ETX BCC

D. SOH HEADER STX … Text … ETB BCC

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: