Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm:

Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm:

A. actor view

B. data view

C. essential view

D. implementation view

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: