Không thể tạo và ứng dụng các template khi không có website

Không thể tạo và ứng dụng các template khi không có website

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: