Không gian nhớ dùng để lưu trữ các node của danh sách liên kết kép:

Không gian nhớ dùng để lưu trữ các node của danh sách liên kết kép:

A. Lưu trữ rởi rác trong bộ nhớ.

B. Luôn lưu trữ liên tục trong bộ nhớ

C. Lưu trữ theo kiểu phân trang.

D. Lưu trữ theo kiểu phân đoạn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: