Khởi tạo biến chuỗi String s = new String(“Hello Truongbt”); Các lệnh dưới đây, lệnh nào không hợp lệ :

Khởi tạo biến chuỗi String s = new String(“Hello Truongbt”); Các lệnh dưới đây, lệnh nào không hợp lệ :

A.  int i = s.length();

B. int i = length(s);

C. s.toLowerCase();

D. s.toUpperCase();

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: