Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là:

Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là:

A. 185m

B. 100m

C. 150m

D. 50m

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: