Khoản thu viện trợ, biếu tặng nhỏ lẻ thuộc nguồn thu nào?

Khoản thu viện trợ, biếu tặng nhỏ lẻ thuộc nguồn thu nào?

A. Thu hoạt động SXKD dịch vụ

B. Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

C. Thu hoạt động do NSNN cấp

D. Thu phí, lệ phí được khấu trừ để lại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng