Khoản thu phi, lệ phi được để lại cho đơn vị để trang trải cho việc thu phi, lệ phi được phản ánh:

Khoản thu phi, lệ phi được để lại cho đơn vị để trang trải cho việc thu phi, lệ phi được phản ánh:

A. Nợ TK 5111/ Có TK 431

B. Nợ TK 5111/ Có TK 421

C. Nợ TK 5111/ Có TK 461

D. Nợ TK 5111/ Có TK 661 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng