Khoản thiệt hại về vốn cho vay chờ xử lý kế toán ghi tài khoản kế toán nào sau đây?

Khoản thiệt hại về vốn cho vay chờ xử lý kế toán ghi tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên nợ TK cho vay quá hạn (3132)

B. Bên nợ TK cho vay trong hạn (3131)

C. Bên nợ TK khoanh nợ cho vay (3133)

D. Bên nợ TK phải thu khác (3118)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng