Khoản lãi tiền gửi ngân hàng đối với khoản thu sự nghiệp ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khoản lãi tiền gửi ngân hàng đối với khoản thu sự nghiệp ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên có TK thu nhập khác (711)

B. Bên có TK doanh thu hoạt động tài chính (515)

C. Bên có TK các quỹ (431)

D. Bên có TK quỹ đặc thù (353)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng