Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200

Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200

A. Nợ TK 461: 200Có TK 661: 200

B. Nợ TK 511.8: 200Có TK 661.1: 200

C. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.2: 200

D. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.1: 200

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200

Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200

A. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.1: 200

B. Nợ TK 461: 200Có TK 661: 200

C. Nợ TK 511.8: 200Có TK 661.1: 200

D. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.2: 200

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng