Khi xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi tài khoản kế toán nào?

Khi xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK chi phí hoạt động (611)

B. Bên có TK tạm ứng (141)

C. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (334)

D. Bên nợ TK tạm ứng (141)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng