Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi vào:

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi vào:

A. Bên có TK tạm ứng (312)

B. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

C. Bên nợ TK chi dự án (662)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi:

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi:

A. Nợ TK tạm ứng (312)

B. Có TK tạm ứng (312)

C. Có TK TM (111)

D. (a) và (c)

 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng: 

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng: 

A. Nợ TK tạm ứng (312)

B. Có TK tạm ứng (312)

C. Nợ TK 311

D. Không có đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi vào:

Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi vào:

A.  Bên có TK tạm ứng (312)

B. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

C. Bên nợ TK chi dự án (662)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng