Khi xuất kho thành phẩm gửi bán cho khách hàng , kế toán ghi sổ:

Khi xuất kho thành phẩm gửi bán cho khách hàng , kế toán ghi sổ:

A. Nợ TK 131/ Có TK 15

B. Nợ TK 157/ Có TK 155

C. Nợ TK 632/ Có TK 155

D. Nợ TK 131/ Có TK 157

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng