Khi xuất kho thành phẩm bán trực tiếp khách hàng, doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Để phản ánh doanh thu bán hàng, kế toán ghi sổ như thế nào?

Khi xuất kho thành phẩm bán trực tiếp khách hàng, doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Để phản ánh doanh thu bán hàng, kế toán ghi sổ như thế nào?

A. Nợ tk 111, 112, 331/ Có tk 511, Có tk 3331

B. Nợ tk 111, 112, 331, Nợ tk 133/ Có tk 511

C. Nợ tk 111, 112, 331/Có tk 511

D. Nợ tk 131/Có tk 511

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Khi xuất kho thành phẩm bán trực tiếp khách hàng, để phản ánh giá vốn hàng bán, kế toán ghi sổ như thế nào?

Khi xuất kho thành phẩm bán trực tiếp khách hàng, để phản ánh giá vốn hàng bán, kế toán ghi sổ như thế nào?

A. Nợ TK 632/Có TK 155

B. Nợ TK 111/Có TK 155

C. Nợ TK 632/Có TK 156

D. Nợ TK 131/Có TK 632

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng