Khi xóa template đã được ứng dụng lên trang, định dạng tập tin đã được ứng dụng

Khi xóa template đã được ứng dụng lên trang, định dạng tập tin đã được ứng dụng

A. Thay đổi

B. Không thay đổi

C. Có đường biên màu vàng

D. Khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: