Khi xác nhận yêu cầu, cần phải làm sáng tỏ các từ nào sau đây:

Khi xác nhận yêu cầu, cần phải làm sáng tỏ các từ nào sau đây:

A. “một số”, “đôi khi”, “thường”, “thông thường”, “bình thường”, “phần lớn”, “đa số”

B. Danh từ là số nhiều hay số ít

C. Tính từ chỉ trạng thái

D. Động từ ở hình thức chủ động hay bị động

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: