Khi xác định hoa hồng đơn vị được hưởng do bán hàng nhận đại diện lý, kế toán ghi:

Khi xác định hoa hồng đơn vị được hưởng do bán hàng nhận đại diện lý, kế toán ghi:

A. Nợ TK 331/ Có TK 511

B. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 333(1)

C. Nợ TK 331 / Có TK 511; Có TK 333(1)

D. Nợ TK 111, 112 / Có TK 511; Có TK 3331

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng