Khi vay để mua sắm tài sản cố định dựng vào hoạt động hành chính sự nghiệp và được trả bằng các quỹ thì sau đó kế toán thực hiện bút toán kết chuyển:

Khi vay để mua sắm tài sản cố định dựng vào hoạt động hành chính sự nghiệp và được trả bằng các quỹ thì sau đó kế toán thực hiện bút toán kết chuyển:

A. Nợ TK 431/ Có TK 466

B. Nợ TK 431/ Có TK 441

C. Nợ TK 3312/ Có TK 466

D. Nợ TK 661/ Có TK 466 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng