Khi truyền nhận dữ liệu cần độ tin cậy cao thì nên dùng giao thức nào?

Khi truyền nhận dữ liệu cần độ tin cậy cao thì nên dùng giao thức nào?

A. UDP

B. TCP

C. TCP hoặc UDP

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: