Khi trả các đối tượng khác bằng tiền mặt, số tiền 10.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Khi trả các đối tượng khác bằng tiền mặt, số tiền 10.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 1388: 10.000 / Có TK 111: 10.000

B. Nợ TK 3388: 10.000 / Có TK 111: 10.000

C. Nợ TK 3318: 50.000 / Có TK 111: 10.000

D. Nợ TK 335: 10.000 / Có TK 111: 10.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng