Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng trong tháng là 30.000, kế toán ghi sổ:

Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng trong tháng là 30.000, kế toán ghi sổ:

A.  Nợ TK 642: 30.000/Có TK 334: 30.000

B. Nợ TK 641:30.000 /Có TK 334 : 30.000

C. Nợ TK 641:30.000 /Có TK 338: 30.000

D. Nợ TK 334 :30.000 /Có TK 641: 30.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng