Khi tính theo sản lượng tương đương hoành thành, giá trị SPDD cuối kỳ của nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên liệu, vật liệu chính) không tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

Khi tính theo sản lượng tương đương hoành thành, giá trị SPDD cuối kỳ của nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên liệu, vật liệu chính) không tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

A. Chi phí của SPDD đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ

B. Số lượng sản phẩm hoàn thành

C. Số lượng sản phẩm hoành thành tương đương

D. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi tính theo sản lượng tương đương hoàn thành, giá trị SPDD cuối kỳ của nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên liệu, vật liệu chính) tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

Khi tính theo sản lượng tương đương hoàn thành, giá trị SPDD cuối kỳ của nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên liệu, vật liệu chính) tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

A. Chi phí của SPDD đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ

B. Số lượng SPDD đầu kỳ

C. Số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng