Khi tính lương và các khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hoá bán ra, kế toán ghi:

Khi tính lương và các khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hoá bán ra, kế toán ghi:

A. Nợ TK 334, 338/ Có TK 111

B. Nợ TK 334, 338/ Có TK 622

C. Nợ TK 622/ Có TK 334, 388

D. Nợ TK 641/ Có TK 334, 338

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng