Khi tính giá thành theo định mức, Tổng giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Khi tính giá thành theo định mức, Tổng giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Giá thành định mức của sản phẩm

B. Giá thành kế hoạch của sản phẩm

C. Giá thành sản xuất

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Khi tính giá thành theo định mức, Tổng giá thành sản phẩm KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Khi tính giá thành theo định mức, Tổng giá thành sản phẩm KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Giá thành định mức của sản phẩm

B. Giá thành kế hoạch của sản phẩm

C. Chênh lệch do thay đổi định mức

D. Chênh lệnh do thoát ly định mức

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng