Khi tiếp nhận viện trợ bằng ngoại tệ đê thực hiện dự án chưa Có chứng từ thu và chi qua ngân sách kế toán phản ánh:

Khi tiếp nhận viện trợ bằng ngoại tệ đê thực hiện dự án chưa Có chứng từ thu và chi qua ngân sách kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 1112,1122/ Có TK 462

B. Nợ TK 1112, 1122,413/ Có TK 462

C. Nợ TK 1112,1122/ Có TK 462, 413

D. Cả 3 đều sai 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng