Khi thực thi: $var3 = $var1 % $var2, dạng type của $var3 là

Khi thực thi: $var3 = $var1 % $var2, dạng type của $var3 là

A. double

B. integer

C. string

D. boolean

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: