Khi thực thi câu lệnh SQL nếu gặp thông báo lỗi “Ambiguous column name”, điều này tương đương với phát biểu nào sao đây?

Khi thực thi câu lệnh SQL nếu gặp thông báo lỗi “Ambiguous column name”, điều này tương đương với phát biểu nào sao đây?

A. Tên cột không tìm thấy

B. Tên bảng không tìm thấy

C. Lỗi cú pháp

D. Tên cột có mặt ở nhiều bảng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: