Khi thực hiện việc thêm một node x vào cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần:

Khi thực hiện việc thêm một node x vào cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần:

A. Tìm vị trí thích hợp cho nhánh cây con bên phải.

B. Tìm vị trí thích hợp cho x trên toàn bộ cây.

C. Tìm vị trí thích hợp cho nhánh cây con ở bên trái.

D. Không ý nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: