Khi thực hiện phép thêm một node lá x vào bên phải node p của cây nhị phân thông thường, ta cần:

Khi thực hiện phép thêm một node lá x vào bên phải node p của cây nhị phân thông thường, ta cần:

A. Kiểm tra sự tồn tại của p và các lá bên phải p;

B. Kiểm tra sự tồn tại của node lá bên phải p

C. Kiểm tra sự tồn tại của node p.

D. Không cần thực hiện cả 3 điểu kiện nêu trong câu hỏi.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: