Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào:

Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào:

A. Bên có TK TM (111)

B. Bên có TK phải trả khác (3318)

C. Bên nợ TK phải trả khác (3318)

D. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào:

Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào:

A. Bên có TK TM (111)

B. Bên có TK phải trả khác (3318)

C. Bên nợ TK phải trả khác (3318)

D. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên có TK tiền mặt (111)

B. Bên có TK các khoản thu hộ, chi hộ (3381)

C. Bên nợ TK các khoản thu hộ, chi hộ (3381)

D. Bên có TK thu hoạt động khác do NSNN cấp (5118)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng