Khi thu thập bằng chứng từ hai nguồn khác nhau mà cho kết quả khác biệt trọng yếu, kiểm toán viên sẽ:

Khi thu thập bằng chứng từ hai nguồn khác nhau mà cho kết quả khác biệt trọng yếu, kiểm toán viên sẽ:

A. Thu thập thêm bằng chứng thứ ba và kết luận theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số

B. Dựa trên bằng chứng có độ tin cậy cao nhất

C. Tìm hiểu và giải thích nguyên nhân trước khi đưa đến kết luận

D. Cả 3 câu trên đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng